Eesti English Русский
Otsi


TULE MEIE
LASTEAEDA!
Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees

ANDMEKAITSE

                                                                Kinnitatud direktori käskkirjaga
                                                                                                                                                             nr 21-A  4/3
                                                                                                                                                             „05“ juuni 2019.a
 
KOHTLA-JÄRVE LASTEAED VÄIKEMEES

Andmekaitsetingimused
 
Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees töötleb Teie isikuandmeid eelkõige seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Peame väga oluliseks kaitsta meile usaldatud isikuandmeid ning rakendame kõiki vajalikke meetmeid, et andmed oleksid kaitstud.

Andmekaitsetingimustest leiate teavet selle kohta, milliseid andmeid me töötleme, kuidas nendega ümber käime ning millised on Teie õigused oma isikuandmetega seoses.

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees.

Juhul kui Teil on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, võtke palun ühendust kas meie üldiselt e-posti aadressil: vaikemees@kjlv.ee

Millisel eesmärgil ja alusel töötleme Teie isikuandmeid?

Töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:
1. Avaliku ülesande täitmiseks
Avaliku ülesande täitmine on lasteaiakoha määramine ning hariduse pakkumine. Nende ülesannete täitmiseks töötleme näiteks lapse ja lapsevanema ees- ja perekonnanime, isikukoodi, elukoha aadressi, kontaktandmeid.

2. Juriidilise kohustuse täitmiseks
Juriidilise kohustuse täitmine on näiteks andmete töötlemine töötajate palkade ja maksude maksmiseks, töötajate töötervishoiuks. Nende ülesannete täitmiseks töötleme lisaks isikut tuvastavatele andmetele ka tema pangakonto ja sissetuleku andmeid, samuti terviseandmeid.

3.  Teiega lepingu sõlmimiseks ning sõlmitud lepingu täitmiseks
Lepingud, mille sõlmimiseks ja täitmiseks Teie andmeid töötleme, võivad olla näiteks tööleping, töövõtu- või käsundusleping, teenuse osutamise (koolitus, varustuse rent vms) leping jne.

Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks töötleme teie isikut tuvastavaid andmeid, aga samuti finantsandmeid (näiteks pangakonto numbrit).
Lisaks eespool nimetatud eesmärkidele ja alustele töötleme vajadusel isikuandmeid Teie nõusolekul. Kui Te nõusolekut ei anna või võtate selle tagasi, siis me Teie isikuandmeid ei töötle.

Isikuandmete töötlemisel juhindume:
isikuandmete kaitse üldmäärusest,
isikuandmete kaitse seadusest.

Kes ja kuidas Teie isikuandmeid töötleb?

Isikuandmete vastutav töötleja on asutus, kes Teile teenust osutab.
Teie isikuandmetele pääsevad ligi vaid need vastutava töötleja töötajad, kellel on neid konkreetseid isikuandmeid oma tööülesannete täitmiseks vaja. Vastutav töötleja võib edastada isikuandmeid töötlemiseks volitatud töötlejale (näiteks teenusepakkujale, infosüsteemi omanikule vms), kellega asutus on sõlminud põhjaliku lepingu, milles määratakse muuhulgas kindlaks, milliseid andmeid, millisel eesmärgil, kui kaua ja kuidas töödelda tohib. Lepingus sätestatakse ka kohustuslikud turvanõuded ning sanktsioonid lepingu rikkumise puhuks.

Kui kaua me hoiame Teie andmeid?
See, kui kaua konkreetseid andmeid säilitame, sõltub andmetest ning nende töötlemise eesmärgist.

Säilitame Teie andmeid kas:
•          seadusest tuleneva säilitustähtaja möödumiseni, kui selline on määratud,
•          nii kaua, kui andmeid on vaja ülesande või lepingu täitmiseks,
•          nõude aegumistähtaja möödumiseni,
•          nõusoleku tagasivõtmiseni (nõusoleku alusel töödeldavate andmete puhul).

Kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme?

Kasutame isikuandmete kaitseks asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Meie töötajad on turvanõuete ja -meetmete rakendamise teemal koolitatud ning teavad, kuidas isikuandmetega turvaliselt ümber käia.
Volitatud töötlejaid valitakse hoolikalt ning nendega sõlmitavates lepingutes on samuti kirjeldatud minimaalsed turvanõuded, et tagada isikuandmete kaitstus.

Millised on Teie õigused?
-           Teil on õigus saada teavet, milliseid andmeid ja kuidas me töötleme.

Teabe saamiseks peate esitama meile päringu, tõendama oma isikusamasust ning õigust andmeid saada. Selleks peate kas esitama päringu isiklikult kohale tulles või digiallkirjastatult.
Teie päringule vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul. Juhul kui küsitavate andmete maht on suur või on päringut muul põhjusel keerukas täita, on meil õigus vastamise tähtaega pikendada 60 päeva võrra. Juhul kui tähtaja pikendamine on vajalik, teavitame Teid sellest ja viivituse põhjusest 30 päeva jooksul alates päringu saamisest.
-           Kui Teie isikuandmeid töödeldakse Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.
Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb Teil teha avaldus.
-           Juhul kui Teil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui Teie andmeid töödeldakse Teie eelneva nõusoleku alusel ning Te olete nõusoleku tagasi võtnud või kui andmete säilitustähtaeg on möödunud ja neid ei pea arhiveerima.

Teil on õigus nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad.
Kui asutus kavatseb isikuandmeid edasi töödelda muudel eesmärkidel kui see, mille jaoks need esialgu koguti, edastab ta Teile eelnevalt teabe andmete edasise töötlemise eesmärkide ja õiguslike aluste kohta.

Teil on õigus pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Self guided audio tour app image