Eesti English Русский
Otsi


TULE MEIE
LASTEAEDA!
Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees

LASTEVANEMATELE

DOKUMENDID

1. Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
http://www.riigiteataja.ee/akt/428032018004

Avalduse näidis
A V A L D U S
lapse vastuvõtmise kohta Kohtla – Järve Lasteaeda Väikemees
 

Palun võtta vastu minu laps  lasteaiarühma alates............................................…


Lapse andmed:
ees- ja perekonnanimi................................................................................………
isikukood ............................................................……..........................................
Lapse ja vanemate aadress rahvastikuregistri andmetel:………………………...
…………...........................................................................………………………
Lapse ja vanemate tegeliku elukoha aadress: ........………………………………
……………………………………………………………………………………
Vanemate andmed:
Ema:
ees – ja perekonnanimi..............................................................................………….
isikukood ............................................................…….......................................……
telefon..........................................................................................................................
e-post..........................................................................................................................
Isa:
ees- ja perekonnanimi.................................................................................……….…
isikukood ............................................................…….......................................……
telefon.............................................................................……….................................
e- post..........................................................................................................................


Lisainfo:............................................................................………..............................
Lasteaiatasu arved palun saata e-posti aadressile: .....................................................
 
Kinnitan, et olen teadlik lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korraga, oman informatsiooni vanema poolt tasumisele kuuluvatest maksetest ja tasu suurusest.
Kohustun teavitama andmete muutumisest lasteaia direktorit 10 päeva jooksul.


Avalduse esitaja    nimi:...............................................................................
                              allkiri:............................................................................
                              kuupäev:.......................................................................
 KOHTLA – JÄRVE  LASTEAIA  VÄIKEMEES DIREKTORILE                                       
 
                                       
AVALDUS


Palun lasteaia nimekirjast välja arvata
 
.....................................................................................................................................
 /lapse ees- ja perekonnanimi/
alates ....................................................................................................................…...
 
Lahkumise põhjus.......................................................................................................
 

Olen teadlik, et lapse  lasteaiast lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma kulude vanema poolt kaetava osa  kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.
Tasumata jäänud summa nõutakse sisse seadustes sätestatud korras.

 
Lasteaiale makstud enammaks tagastada:
pangakonto nr: ............................................................................................................
nimi:............................................................................................................................

 
Avalduse esitaja: nimi .............................................................................................
                              allkiri ..........................................................................................
                              kuupäev.......................................................................................
 
 

2. Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord
http://www.riigiteataja.ee/akt/402102014014

Avalduse näidis
KOHTLA-JÄRVE  LASTEAIA  VÄIKEMEES  DIREKTORILE
 
AVALDUS
 
 
Palun mitte arvestada minu lapsele......................................................................
                                                                  (ees- ja perekonnanimi)
 
rühm.....................................................................................................................
 
vanemate poolt kaetavat tasu perioodil: .............................................................
                                                                         (kuu, aasta)
 
Laps viibib sel perioodil suvepuhkusel.
 
 
 

Lapsevanem ..................................................................................................
                        (ees- ja perekonnanimi)
 
kuupäev: .......................................................................................................
 
allkiri ............................................................................................................
 
 


KOHTLA-JÄRVE  LASTEAIA   VÄIKEMEES  DIREKTORILE
 
AVALDUS
  
 
Palun mitte arvestada minu lapsele..................................................................
                                                                  (ees- ja perekonnanimi)
 
rühm..................................................................................................................
 
...........................................................................................................................
                                                                  (söögikord, ajavahemik)
 
 

Lapsevanem ..................................................................................................
                        (ees- ja perekonnanimi)
 
kuupäev: .......................................................................................................
 
allkiri ............................................................................................................
 
 


3. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
http://www.riigiteataja.ee/akt/412042016033

4. Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine
Direktori käskkiri
KOHTLA – JÄRVE  LASTEAED VÄIKEMEES
 
KÄSKKIRI
 
KOHTLA-JÄRVE                                                               30.05.2018  nr 18
 
 
LAPSE TOIDUKULU PÄEVAMAKSUMUSЕ KINNITAMINE
 
 
Kinnitan alates 01.09.2018 lapse toidukulu päevamaksumuseks on sõimerühmas 1,60 eurot ja lasteaia rühmas 1,80 eurot.
 
Alus: Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees hoolekogu otsus protokoll nr 4, 30.05.2018 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus nr 41 „Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord.“ 24.september 2014.a § 2 lõige 2.
 
 
   
 Tatjana Kustova
 Lasteaia direktor
 

 
Koduleht Elitec'st