Eesti English Русский
Otsi


TULE MEIE
LASTEAEDA!
Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees

HOOLEKOGU

Hoolekogu 2020 – 2021. õ.a.


1) Riina Ivanova – Kohtla-Järve linna esindaja,

    Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees;

2) Natalia Tšurakova – lastevanemate esindaja;

3) Karina Tumaš – lastevanemate esindaja;

4) Marina Vassiljeva – lastevanemate esindaja;

5) Sofja Kurganova – lastevanemate esindaja;

6) Nadeczda Tishchenko– õpetajate esindaja.


Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldus nr 541, 13.10.2020 "Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees hoolekogu koosseisu kinnitamine". Hoolekogu tegutsemise kord

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesandeks on jälgida, et lasteaia õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

Hoolekogusse kuuluvad igast lasteaia rühmast vanemate esindaja, üks linna esindaja ning üks õpetajate esindaja.

Vanemate esindaja valimine:

 1. iga rühma vanemad esitavad hoolekogusse oma esindaja;
 2. vanemate esindaja valitakse rühma vanemate koosolekul hääletamise teel;
 3. kandidaadi võib üles seada iga koosolekust osa võttev vanem ja kandidaadiks võib olla üles seatud iga vanem;
 4. valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.
Õpetajate esindaja valimine:
 1. lasteaia õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul;
 2. õpetajate esindajaks võib olla iga pedagoog;
 3. õpetajate esindaja valitakse hääletamise teel;
 4. kandidaadi võib üles seada iga pedagoogilise nõukogu koosolekust osa võttev õpetaja;
 5. valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.
Lasteaia direktor esitab igal õppeaastal septembrikuu jooksul hoolekogu koosseisu linnavalitsusele kinnitamiseks. Linna esindaja kinnitab hoolekogusse linnavalitsus lasteaia direktori taotluse alusel. Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt alljärgnevatel juhtudel:

 1. esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel lasteaia rühmast;
 2. hoolekogusse valitud liikme avalduse alusel;
 3. esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
 4. esindajaks valitud pedagoogi töösuhte lõppemisel.


Hoolekogu:
 1. kuulab ära lasteaia direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2. annab lasteaia direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ning eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 3. teeb lasteaia direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4. osaleb oma esindaja kaudu lasteaia direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 6. otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogu tööd reguleerib Koolieelse lasteasutuse seadus § 24 ja Kohtla-Järve Lasteaia Väikemees põhimäärus § 23 (1-2)
Koduleht Elitec'st